برای اطلاع از قیمت دامنه ها به جدول زیر مراجعه کنید.

کد دامنهنشانی دامنهقیمت دامنه (تومان)تماس با مالک دامنه
۱dokhtaran.com۴۵,۰۰۰,۰۰۰واتساپ به ۰۹۰۱۷۸۲۸۲۳۲
۲zohre.ir۷,۵۰۰,۰۰۰واتساپ به ۰۹۰۱۷۸۲۸۲۳۲
۳shaadi.ir۷,۵۰۰,۰۰۰واتساپ به ۰۹۰۱۷۸۲۸۲۳۲
۴topun.ir۴,۵۰۰,۰۰۰واتساپ به ۰۹۰۱۷۸۲۸۲۳۲
۵۵top.ir۴,۵۰۰,۰۰۰واتساپ به ۰۹۰۱۷۸۲۸۲۳۲
۶so3.ir۳,۵۰۰,۰۰۰واتساپ به ۰۹۰۱۷۸۲۸۲۳۲
۷imedb.ir۳,۵۰۰,۰۰۰واتساپ به ۰۹۰۱۷۸۲۸۲۳۲
۸۱۲۳ok.ir۲,۵۰۰,۰۰۰واتساپ به ۰۹۰۱۷۸۲۸۲۳۲
۹nh4.ir۲,۵۰۰,۰۰۰واتساپ به ۰۹۰۱۷۸۲۸۲۳۲
۱۰ohme.ir۲,۵۰۰,۰۰۰واتساپ به ۰۹۰۱۷۸۲۸۲۳۲
۱۱parentcare.ir۲,۵۰۰,۰۰۰واتساپ به ۰۹۰۱۷۸۲۸۲۳۲
۱۲pettools.ir۲,۵۰۰,۰۰۰واتساپ به ۰۹۰۱۷۸۲۸۲۳۲
۱۳c40.ir۲,۵۰۰,۰۰۰واتساپ به ۰۹۰۱۷۸۲۸۲۳۲
۱۴drpp.ir۲,۰۰۰,۰۰۰واتساپ به ۰۹۰۱۷۸۲۸۲۳۲
۱۵geobors.ir۲,۰۰۰,۰۰۰واتساپ به ۰۹۰۱۷۸۲۸۲۳۲
۱۶geotor.ir۲,۰۰۰,۰۰۰واتساپ به ۰۹۰۱۷۸۲۸۲۳۲
۱۷gistore.ir۲,۰۰۰,۰۰۰واتساپ به ۰۹۰۱۷۸۲۸۲۳۲
۱۸kgps.ir۲,۰۰۰,۰۰۰واتساپ به ۰۹۰۱۷۸۲۸۲۳۲
۱۹pneu.ir۱,۵۰۰,۰۰۰واتساپ به ۰۹۰۱۷۸۲۸۲۳۲
۲۰wewax.ir۱,۵۰۰,۰۰۰واتساپ به ۰۹۰۱۷۸۲۸۲۳۲
۲۱ghoty.ir۱,۵۰۰,۰۰۰واتساپ به ۰۹۰۱۷۸۲۸۲۳۲
۲۲piaaz.ir۱,۵۰۰,۰۰۰واتساپ به ۰۹۰۱۷۸۲۸۲۳۲
۲۳۱۰۰p.ir۱,۳۰۰,۰۰۰واتساپ به ۰۹۰۱۷۸۲۸۲۳۲
۲۴baaghche.ir۱,۲۰۰,۰۰۰واتساپ به ۰۹۰۱۷۸۲۸۲۳۲
۲۵asodebash.ir۸۰۰,۰۰۰واتساپ به ۰۹۰۱۷۸۲۸۲۳۲
۲۶atlaskar.ir۳۰۰,۰۰۰واتساپ به ۰۹۰۱۷۸۲۸۲۳۲
۲۷roshdamooz.ir
roshdamouz.ir
۲۰,۰۰۰,۰۰۰فرم تماس
کد دامنهنشانی دامنهقیمت دامنه (تومان)تماس با مالک دامنه